KWA视野 | 那些热爱冰球并坚持下来的孩子,现在是怎样的?

 

 

 

以下是U6-U9战队的四段视频:

KAIWEN U6-U9

https://v.qq.com/x/page/p0848e6b3k5.html

 

-END-

 

 

朝阳校区请联系马老师:

 

海淀校区请联系方老师:


 

 

Close